RADIESTEZIJA

 

 

U prirodi postoje blagotvorni uticaji i oni koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Tokom svoje evolucije čovek je izložen i pozitivnim i patogenim uticajima Zemlje kao i kosmotelurskim uticajima, tako da se mnogima od njih na prirodan način prilagodio.

 

 

Tehnološko-tehnički napredak otuđuje čoveka od blagotvornih uticaja prirodnog okruženja. Savremenim načinom življenja on stvara obilje novih štetnih uticaja koji povećavaju patogenost već postojećih štetnih, a umanjuju blagotvorno dejstvo pozitivnih uticaja. Time se njihova prvobitna ravnoteža u prirodi opasno narušava.

 

Osnovni kontakt čoveka sa okruženjem predstavlja odnos njegovog biopolja sa prisutnim poljima u prostoru, kao i interakcija sa drugim biološkim sistemima. To podrazumeva postojanje uzajamnog odnosa između faza dva ili više talasa (talasnih paketa), tako da se među njima ostvaruje međusobni uticaj - interakcija.

 

ŠTA JE RADIESTEZIJA?

 

Radiestezija u nekom slobodnom tumačenju znači osetljivost (estezija) na zračenja (radijaciju). Sposobnost registrtovanja vanredno finih impulsa, frekvencija i umeće njihovog tumačenja obređenom metodologijom. To je subjektivna reakcija organizma na promenu vibratornog nivoa polja (pravca, frekvencije, amplitude...), sa kojima je u interakciji.

 

KAKO I NA ŠTA RADIESTEZISTA REAGUJE?

 

Radiestezija materiju ne tumači na osnovu klasične fizike, da je masa nekog objekta ''tvar'', neuništiva supstanca od koje su sačinjene sve stvari, već da predstavlja oblik energije. Energija je dinamična veličina, obrazac i ona je vezana za aktivnost, ili za proces. Radiestezista ''vančulno oseća'' da dok istražuje ''materiju'' on nema ''vezu'' -kontakt- sa bilo kakvom ''osnovnom'' supstancom, već da on reaguje na taj dinamički obrazac, da registruje promenu vibratornog nivoa energetskog polja. Kao što je planeta Zemlja zaštićena od spoljnih uticaja svojim omotačem - atmosferom, tako su i svi biološki sistemi na njoj zaštićeni svojim omotačem - aurom. Od harmonične i pravilne cirkulacije oscilirajućeg polja zavisi zdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i bioloških sistema. Energija koja cirkuliše neometano, donosi zdravlje i vitalnost. Dok je razmena energije između okruženja i organizma neometana, biopolje funkcioniše ispravno i harmonično. Tada se i unutar organizma energetska cirkulacija odvija skladno od jednod do drugog sistema, od organa do organa zato je on vitalan i zdrav. U trenutku kada iz bilo kog razloga dođe do poremećaja cirkulacije, harmonija energetskog polja se narušava i dolazi do blokade energije. Ona se na nekim mestima kumulira, dok su druga u deficitu. Ovo se odnosi kako na biološke sisteme, tako i na energetske sisteme prostora. Posledice toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti ne samo ljudi, već svih bioloških sistema. Na takvim mestima se biljke suše ili slabo rađaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili nerado borave na tim mestima. I ako se mnoga od tih polja danas mogu detektovati objektivnim, naučnim metodama i instrumentima, osetljivost radiesteziste na ova polja je veća od osetljivosti bilo kog instrumenta. Zašto? Zato što interakcija sa različitim poljima dovodi do trenutne promene u biopolju čoveka, jer on poseduje sposobnost adaptabilnosti u odnosu na druga polja. Organizam u trenutku reaguje, beleži celokupno vibratorno stanje prostora i stvara sintetičku viziju stvarnosti. Ta ''beleška'' organizma radiesteziste se često očitava i na fiziološkim koleratima promene pulsa, pritiska, električnog otpora kože itd. Reakcije nisu kod svih ljudi istog intenziteta, ali bez obzira da li je čovek svestan interakcije i svoje reakcije ili ne, ona postoji. Interakcija sa različitim poljima dovodi do promene biopolja čoveka, jer on poseduje sposobnost adaptabilnosti. Teoretski, iskusni radiestezista može da registruje, detektuje, bilo koji energetski - dinamički obrazac, vibraciju tj. informaciju. Praktično, rezultati zavise od nebrojena faktora od osetljivosti, iskustva, koncentracije, drugih energetskih uticaja u toku rada itd. "

 

BLAGOTVORNI I PATOGENI UTICAJI

 

Po svojoj prirodi uticaji se mogu podeliti na blagotvorne i na one koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Blagotvorni uticaji obnavljalju životni potencijal bioloških sistema tako što svojim vibratornim nivoom podržavaju vibratorni nivo žive ćelije, njegov životni impuls. Biopolje bioloških sistema dolaskom u rezonancu sa poljima patogenog dejstva se deformišu. Te deformacije se specifičnom gen-informatikom prenose dalje na ceo živi organizam, što se na kraju ispoljava kao bolesno stanje organizma.

 

VRSTE UTICAJA

 

Spoljni i unutrašnji, prirodni i veštački Zračenja se mogu klasifikovati po nastanku na: prirodna polja i zračenja i na veštačka polja i zračenja koja nastaju kao posledica ljudske delatnosti. U prirodna polja zračenja spadaju uticaji od podzemnih voda, minerala, ruda, kosmotelurske mreže itd. U veštačka polja zračenja spadaju tehnička zračenja, uticaji arheoloških ostataka, bunara itd. Do debalansa energetskog omotača dovode kako spoljni, tako i unutrašnji negativni uticaji. Ovi poslednji se rađaju u nama kao negativne misli i emocije. Pojavom u nama one se šire u našu auru, a odtle dalje u prostor, kao negativna vibracija. Takva, materijalizovana negativna energija zakonom rezonance će pobuditi sva ostala slična polja i tako kumuliramo negativne uticaje oko nas. Vibracija koju sami stvaramo ostaje u prostoru i ponovo prenosi svoj negativni uticaj na nas. Tako je krug zatvoren. Širimo takve energije i ideje iz i oko sebe, stvaramo neharmonične i deformisane odnose, oblike, zvuke i ideje, kojima još više destabilizujemo već i ovako narušenu harmoniju prostora. Teoretski, iskusni radiestezista može da registruje, detektuje, bilo koji energetski - dinamički obrazac, vibraciju tj. informaciju. Praktično, rezultati zavise od nebrojena faktora od osetljivosti, iskustva, koncentracije, drugih energetskih uticaja u toku rada itd. Promena polja se može registrovati u prostoru, oko živih organizama, bilo koje materije ili oblika. Zato, oblasti u kojima se radiestezija može primenjivati su neograničene. Najčešće se primenjuje u građevinarstvu, zdravstvu, poljoprivredi, rudarstvu itd. Odstupanja od normalnog biološkog delovanja polja (u određenom prostoru) je oblast koja se izučava u okviru radiestezije.Takva odstupanja su posledice međudejstva različitih oblika zračenja (emitovanja energije,vibracija ili uticaja iz izvornog centra). Iskusni radiestezista očitavajući pokrete radiestezijskog instrumenta (rašlje, L-antene, visak...), subjektivno, ali veoma precizno procenjuje energetske karakteristike prostora i polja sa kojima je u interakciji. Procena polja se odnosi na procenu narušene ravnoteže procesa nastajanja, održavanja i razvitka života, dakle stvaralačkog energetskog procesa. Procena se vrši na tri nivoa: Prvi nivo je procena energetskih karakteristika izraženih u procentima, u odnosu na štetnost prostora na biološke sisiteme. Štetnost se procenjuje na osnovu vrsta i broja postojećih štetnih uticaja ( podzemne vode, tehnička zagađenja, arheološki ostatci...) i njihovih međusobnih dejstava. Ovaj nivo procene uključuje i ekološke karakteristike prostora u smislu pogodnosti mikroklime, gustine i homogenosti tla, aerozagađenja, zelene površine, mogućnost samoregeneracije prostora itd. Skala štetnosti se izražava u procentima od 0-100. Drugi nivo je procena energetskog kvaliteta, mikrovibracije, odnosno ''boje'' prostora. Evolucija čoveka se oformila pod uticajem frekvencija tj. boje i zvuka koji su oblikovali našu svest, estetička osećanja i senzibilitet. Frekvencija direktno utiče na mikrovibraciju živog organizma. To se najjasnije ogleda kroz uticaj boje na čoveka. Na određenu boju, tj. frekvenciju većina ljudi reaguje slično. ''Boju'' prostora daje skup činilaca, kao osvetljenost i osunčanost, vrsta i količina materijala koji su zastupljeni, geometrijski oblici, boje koje dominiraju i prisutnost blagotvornih i štetnih uticaja.... Treći nivo čini zbir i rezultat predhodne dve kategorije. Procenjuje mogućnost i kvalitet interakcije korisnika sa datim prostorom, ravnotežu u odnosu prilagođavanja čoveka prostoru i prostora čoveku. U njoj je zastupljeno materijalno, talasno i vibratorno delovanje. čovek se prilagođava prostoru, ali istovremeno teži da održi nepromenjeno stanje, maksimum svog životnog potencijala. Narušena ravnoteža između njih je početak patogenog procesa. Procenu mogućnosti interakcije ili narušene ravnoteže izražava skala od deset nivoa. Cilj registrovanja i najsuptilnijih uticaja je uspostavljanje procesa bioenergetske reekvilibracije prostora, odnosno kontinuirano uravnoteženje i harmonizacija svih uticaja u njemu. To se postiže eliminacijom ili transformacijom štetnih, destruktivnih uticaja i optimalizacijom, intenziviranjem ili stvaranjem novih, blagotvornih uticaja. Obavljena istraživanja pojedinih kvartova i ulica u Beogradu, (a i u drugim gradovima) su dala takve rezultate koji jasno opominju da postoji velika potreba za bioradiestezijskom podlogom u urbanističkom planiranju. Samo primera radi, ekipa od šest radiestezista ispitivala je širu zonu Ruzveltove ulice. Njihova globalna procena kvaliteta tog prostora je sledeća: skoro je 70% ispitivanog prostora izložena štetnim uticajima, čiji intenzitet u proseku iznosi 55%, što spada u visoku kategoriju štetnosti. Energetska ''mikroklima'' pruža pogodnu (energetsku) podlogu depresiji sa jedne i agresiji sa druge strane, kao i osetljivosti i disfunkciji disajnih organa. Na pojedinim mestima postoje ekstremno štetni, destruktivni energetski uticaji, koji nisu pogodni ni za stambene, ni za poslovne prostore kancelarijskog tipa. Samo je 30% ispitivane površine pogodno za duži boravak i život ljudi. Međutim, detektovan je i prostor blagotvornog uticaja u tom regionu, čije se blagotvorno dejstvo, na žalost, zbog neadekvatne namene skoro potpuno poništava. Gore spomenuti prostor se može ''lečiti'', međutim, pravi doprinos unapređenju kulturi ekološkog življenja bi bilo uvođenje radiestezije u urbano planiranje i projektovanje. Detekcija i analiza još neizgrađenog prostora dozvoljava urbanistima da na najpovoljnijim lokacijama planiraju stambenu izgradnju, vrtiće i bolnice, a na manje pogodnim tržne centre, radionice, garaže, parking prostore itd. Učešće radiestezije u ovoj fazi planiranja se može obaviti za relativno kratko vreme i uz relativno skromna sredstva ( u odnosu na ukupnu cenu plana). Bioekpertiza i procena kvaliteta, kao i energetsko-ekološka obrada prostora bi doprinela ne samo kreiranju zdrave životne sredine i zdravstvenoj prevenciji, već bi stvorila uslove za ispoljavanje maksimuma radne i stavaralačke sposobnosti, kao i za povećanje kreativnosti korisnika. Sve dok se ovi rezultati zanemaruju, ne može se govoriti o pravoj brizi za zdravlje i blagostanje stanovništva. Ne može se govoriti o poštovanju ljudskog prava na adekvatnu životnu sredinu!

 

autor Djendji Samardžija

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak