ŠTA JE COACHING BY CONSCIOUSNESS?

 

Coaching by consciousness je integrativni pristup individualnom i grupnom radu, koji ima izvore u zapadnoj psihologiji i psihoterapiji, azijskim kontemplativnim tradicijama i filozofskoj praksi. Coaching by consciousness počiva na specifičnoj sintezi znanja i delotvornih metoda iz različitih oblasti i predstavlja savremenu orijentaciju, otvorenu za nove i aktuelne trendove u istraživanju, teoriji i praksi .

 

 

ŠTA JE I ZA KOGA JE COACHING?

 

 

 

Life & (self)management coaching je za svakoga ko se nalazi u procesu promene, krize, pred donošenjem značajne odluke u ličnom ili profesionalnom životu, ili jednostavno želi da ovlada veštinama samomenadžmenta, koje su od presudnog značaja za srećniji i uspešniji život. Naročito je koristan za ljude u profesijama vezanim za rad sa drugim ljudima, kao što su vodjenje (napr. menadzment), pomaganje (napr. lečenje) i obrazovanje. Ovde je jedan od osnovnih uslova za uspeh kontinuiran rad na sopstvenom razvoju. U uslovima visoke kompleksnosti i brzine, neizvesnosti i urušavanja stabinih sturuktura, koje nam sve više nameće svet u kome živimo, svesno ovladavanje veštinama samoregulacije, samoposmatranja, redukcije stresa, uspešne komunikacije, upravljanja promenama, postalo je neophodno gotovo svakome za izlaženje na kraj sa svakodnevicom. Coaching je usmeren ka traganju za optimalnim rešenjima za sadašnju situaciju u kojoj se nalazi klijent i odvija se individualno i u grupi (u okviru radionica) ili u kombinaciji inividualnog i grupnog rada.

 

ZAŠTO SVEST (BY CONSCIOUSNESS)?

 

Svest (consciousness) je u centru ovog pristupa - postati svestan toka sopstvenog iskustva, svojih stavova i uverenja i načina na koji oni odredjuju sopstvenu stvarnost, svestan svog tela, energije i okruženja je najvazniji preduslov za uspešniji i srećniji život. Fokus na svesnom iskustvu uvažava celovitost ljudskog bića i podstiče razvoj samopouzdanja, samosvojnosti, kreativnosti, intuicije, metakognicije (znanje o načinu kako funkcioniše naš um i konstruktivna primena tog znanja). Svest je u okviru interdisciplinarnog projekta studija svesti (consciousness studies) ponovo postala naučna tema i razvija se u možda jednu od najzanimljivijih istraživačkih tema 21. veka. Ovaj pristup uvažava pored najnovijih naučnih saznanja i čovekovu potrebu za duhovnom dimenzijom i duhovnim iskustvima i potragu za smislom i celovitošću. Pri tome je Coaching by Consciousness u svom pristupu duhovnosti potpuno nezavisan od svakog konfesionalnog i institucionalnog okvira.

 

IZVORI COACHING BY CONSCIOUSNESS

 

Psihologija –kognitivna psihologija zajedno sa neuronaukom predstvlja savremenu naučnu studiju saznajnih procesa – kako opažamo svet, mislimo, učimo, koristimo jezik; transpersonalna psihologija je oblast psihologije koja nastoji da studira (i koristi u primenjenim oblastima) celokupni spektar svesnog iskustva, dakle i izmenjena stanja svesti; pozitivna psihologija je tek desetak godina stara psihološka disciplina, koja fokus interesovanja, u odnosu na dobar deo tradicionane psihologije, pomera od studije patologije ka pozitivnim stranama i potencijalima čoveka. U domenu prakse to znači okrenuti se resursima umesto deficitima.

 

Psihoterapija je razvila u svojim brojnim školama bogat arsenal metoda i tehnika koje su od velike koristi ne samo u radu sa problemima psihopatološke prirode, već i u radu sa svakodnevnim problemima i sa normalnom populacijom. Coaching by consciousness kao integrativni pristup koristi širok spektar tehnika, oslanjajući se naročito na telesno orijentisane terapije i art terapiju (plesna terapija u vidu slobodnog plesa „flow dance“ napr. sjedinjuje u sebi art terapiju i telesnu terapiju), fenomenološke pristupe ( težište rada je na neposrednom svesnom iskustvu, kao napr. u metodi fokusiranje E. Gendlina) i sistemske pristupe (teorija sistema, konstruktivizam, strukturalne konstelacije...).

 

Azijske kontemplativne tradicije, pre svega budistička, predstavljaju dobrim delom jednu, na samoposmatranju zasnovanu psihologiju, filozofiju i „tehnologiju“ svesti. Bogatstvo metoda i uvida u svesne procese koje nudi ova tradicija inspirisalo je do sada gotovo sve zapadne psihoterapijske škole, sasvim nezavisno od budizma kao religije. U centru je svakako mindfulness-awareness metoda (sabranost, svesnost, pažnja sa otvorenim fokusom), koja se pokazala u nizu primena i istraživanja na zapadu kao veoma moćna metoda samomenadžmenta i podrška u procesima promene. Azijska „energetska psihologija“ sadržana u jogi, či gongu, tai čiju isl. predstavlja takodje značajan resurs u radu na sebi.

 

Filozofska praksa ima kao svoju središnju temu ars vivendi (umetnost življenja), čije je osnovno pitanje „kako živeti srećno, ispunjeno i sa smislom?“ Ovim pitanjem se još od antičkih vremena bave evropska i azijska filozofija, čiji mnogi doprinosi su i danas aktuelni i primenljivi. U pristupu Coaching by consciousness tragamo za jednom novom umetnošću življenja za 21 vek, primerenoj savremenim uslovim života, krećući se izmedju istoka i zapada, tradicije, moderne i postmoderne.

 

KAKO IZGLEDAJU RADIONICE?

 

Neke radionice su više orijentisane na rad sa telom, što je onda i naznačeno u opisu (plesne radionice, flow dance), dok su druge više „sedećeg tipa“ i sa težištem na verbalnim interakcijama. Svaka radionica ima svoju temu oko koje se fokusira rad. Rad se odvija u blokovima, svaki blok počinje kratkim teorijskim uvodom, zatim sledi iskustveni eksperiment, koji je prilika za lično doživljavanje i proradjivanje teme i zaokružuje se razmenom iskustava u grupi, koja ima elemente coachinga. Razmena nije orijentisana ka ispovedanju intime, već procesno i ka rešenjima. Osnovni „alat“ za rad su dakle iskustveni eksperimenti, koji su pravljeni prema temi, za potrebu svake radionice. Iskustveni eksperiment je prilika za polaznike da sebe i svoj svet, svoje probleme, prepreke, želje, aktuelne projekte u životu, odnose sa drugima kao i odnos prema sopstvenom iskustvu i telu dožive i sagledaju na nov način i otkriju nove mogućnosti i inspiracije u svojoj aktuelnoj životnoj situaciji.

 

 

Budjenje proleća – flow dance i samoobnavljanje

 

Početak proleća je pravi trenutak da se povežemo sa ritmovima prirode i posle duge zime probudimo za svoje telo i energiju. Proleće je doba pročišćavanja i samoobnavljanja. Kao deo prirode naše telo i psiha poseduju samoorganizacione procese, koji se staraju da sve zastarelo, suvišno i štetno može da otpadne i otvori prostor za novo. U ovoj radionici nam slobodni ples (flow dance) i stara taoisticka mudrost pokazuju put da podstaknemo samoregulaciju i samopodmladjivanje.

 

Šta je flow dance? Svi poznajemo one retke trenutke toka (flow) kada se stvari odvijaju lako i bez napora, a mi se osećamo na poseban način živi i otvoreni prema svetu. Ljudi iz narazličitijih kultura upravo takvim rečima opisuju sreću. Ti trenutci su poput poklona i izgleda nam da na njih nismo u stanju da utičemo. Flow dance nas uči kako da svesno udjemo u tok i unesemo ga u svakodnevicu.

 

Slobodni ples i spontana improvizacija pokreta su najdirektniji put da osetimo jedinstvo sa sopstvenim telom i doživimo ga kao hram duše, u kome je prijatno boraviti. Za razliku od kurseva plesne tehnike i koreografisanih plesova, slobodni ples je meditacija u pokretu, put do isceljujuće mudrosti tela, koja sama nalazi načine da uravnoteži i zaleči delove koji su povredjeni ili zapostavljeni. Flow dance je za sve uzraste, telesne konstitucije i nivoe fizičkih sposobnosti. Nekoliko jednostavnih či gong vežbi iz kineksog sistema podmladjivanja, pomoćiće nam ovom prilikom da otvorimo čula, pročistimo energetski sistem i pronadjemo svoj tok, svako prema sopstvenim trenutnom tempu i mogućnostima.

kontakt

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak