Ekskalibur - formula rastvaranja nepoželjne i stvaranja željene realnosti

 

U proteklih dvadesetak godina u kolektivnoj svesti čovečanstva dogodila se skokovita promena, čija je najuočljivija karakteristika odvajanje Duhovnog razvoja od patnje i mogućnost da se dožive mistična iskustva i korenite promene ličnosti u svakodnevnom životu na predvidljiv i kontrolisan način. Ljudsko Biće nije izolovana jedinka, niti je Zemlja izolovana planeta. Hteli mi to ili ne, povezani srno nevidljivim nitima sa drugim ljudima, sa drugim bićima, a takođe sa drugim svetovima, bilo da smo toga svesni ili ne.

 

Promene u jedinki sastavni su deo promena celine; promene u Jednosti celine odzvanjaju u svakom pojedincu.

 

 

Neizbežan je zaključak da su novonastali sistemi, koji olakšavaju i ubrzavaju razvoj svesti, proizašli iz truda naših prethodnika koji su krčili puteve. Jedan probije led, kaže hermetička poslovica, a drugi mogu piti vodu. Otvaranje novih puteva svodi se, najviše, na sopstveno Spiritualno usavršavanje. Ono nužno deluje na stanje svesti čitave ljudske rase, jer uklanja barijere koje ljude odvajaju od stanja više svesti.

Poslednjih godina uobličeno je nekoliko sistema Spiritualnog razvoja koji u mnogo čemu predstavljaju raskid sa ustaljenim merilima i verovanjima o tome kako Spiritualni razvoj izgleda i koje su mu suštinske karakteristike. Ti sistemi su neuporedivo brži od

prethodnih, efikasniji su i nisu obavezno praćeni patnjom.

Sadrže tri važne stvari:

1. Novi sistemi i tehnike su jednostavni.

2. Brzo dovode do željenih rezultata.

3. Nisu skupi.

 

Ekskalibur je integralan, heuristički i holografski sistem, jer predstavlja skup postupaka, metoda i tehnika koje omogućavaju sticanje sve dubljih znanja o čoveku i razvoju njegove svijesti.

Uporedo izučavanje i analiza većine neognostičkih sistema otkriva da su njihovi suštinski elementi osećaji i osećanja, odnosno verovanja.

U Ekskaliburu naći ćete sistem koji je efikasniji od ostalih zato što je celovit i sveobuhvatan, jer deluje na sve značajne komponente ljudskih stanja, situacija i

ciljeva. Ta tvrdnja zasnovana je na lako uočljivoj i jednostavnoj istini. Ekskalibur je sveobuhvatan zato što operaciono uključuje sledeće:

1. Sve bitne elemente jednog doživljaja, a to znači: emocije, telesne senzacije, misaone elemente (ideje, stavovi, vezanost pažnje, misli i dr.), identitete i

Spiritualne elemente, odnosno životne lekcije koje slede iz nekog iskustva.

2. Tačku gledišta individue koja ga primenjuje (Ja-stajalište);

3. Druge tačke gledišta kroz koje ona doživljava neko iskustvo, odnosno tačke gledišta drugih osoba koje učestvuju u tom iskustvu.

4. Vreme u potpunosti, jer na trenutno iskustvo deluju i prethodna iskustva iz prošlosti i naša očekivanja, brige i strahovi koje na Vremenskoj Stazi lociramo u budućnost.

 

Ekskalibur ne izlaže neku posebnu Spiritualnu doktrinu.

Ekskalibur nije nova religija, filozofija ili skup pravila o najboljem mogućem ponašanju koje vodi do ostvarenja ciljeva ljudskog bitisanja. Ekskalibur je čista praksa, mentalna alhemija stvaranja i rastvaranja iskustava i lične stvarnosti. To nije sistem religioznog, okultnog ili filozofskog učenja, već spiritualno-alhemijskog činjenja.

Ekskalibur omogućuje čoveku da za kratko vreme ukloni nepoželjna stanja kao što su negativne emocije ili identiteti i da ih zameni pozitivnim i poželjnim, da u značajnoj meri kontroliše i stvara željena stanja i okolnosti, da pomogne drugim bićima i da se, prazneći svoju svest od nanosa i naplavina svakodnevnog života, približi Božanskoj Praznini kao svojoj istinskoj prirodi i da sebe u kratkim trenucima tako doživi.

 

Ekskalibur nema određene ciljeve koje treba ostvariti, jer svaki Učesnik svoje ciljeve sam odreduje. Tokom Kursa nema strogih pravila, već se radi opušteno, tako da se gradivo savlađuje bez stresa. Učesnici na kursu se tretiraju kao odgovorna i zrela Bića koja sama odlučuju šta je za njih dobro, pod uslovom da ne ometaju druge osobe.

 

Kroz doživljaj Ekskalibura u čoveku sviće sasvim jasna svest da je on svojim odlukama stvorio sva svoja iskustva, pa jednostavno rastvara onu što mu se ne sviđa i zamenjuje ga nečim drugim. Posle Kursa jedna Učesnica je ovim rečima opisala svoje iskustvo: “Moje Ja je isto ono Ja od ranije, ali postoji i razlika. Ja sam sada kao prazan list papira po kome mogu pisati šta hoću.”

Ova izjava bliska je opisima koje većina daje o tome kako je Ekskalibur na njih delovao: Biće je tvorac koji po samom sebi, kao po praznom papiru, ispisuje uzbudljiv roman, stvara komediju, laku zabavu, priču o uspehu ili, ako to želi, unosi elemente drame u stvorenu situaciju. Ovo od Ekskalibura čini hibridni Spiritualni sistem u kome se duboka mistična iskustva prepliću sa iskustvima svakodnevnog življenja, jer onaj ko ide svojom životnom stazom istovremeno tu stazu izgrađuje, tako da sve doživljava kao posledicu svojih odluka, bez obzira da li su te tvorevine po svojoj prirodi materijalne, socijalne ili Duhovne.

 

Neophodan uslov njegove efikasnosti jeste spremnost čoveka da preuzme odgovornost za sopstveni život. Ako on odbije da to učini, neće mu pomoći ni Ekskalibur, niti bilo koji drugi sistem, niti bilo koji guru ili Veliki duhovni učitelj.

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak