Poredak ljubavi – porodični raspored

Poredak ljubavi – Porodični raspored je početkom 80-tih godina pod uticajem grupne dinamike, primalne terapije, transakcione analize i različitih oblika hipnoterapije razvio i prilagodivši ga savremenom terapeutskom pristupu metodološki uokvirio nemački psihoterapeut, filozof, teolog i pedagog Bert Helinger.

 

Poredak ljubavi se uspešno primenjuje na svim kontinentima i pored naziva "Order of Love" poznat je i pod terminima "Familienaufstellung", "Constellation Work" ili "Hellinger-Work".

Poredak ljubavi – porodični raspored je fenomenološka metoda, koja svojim efikasnim isceliteljskim dejstvom prevazilazi okvire klasičnog terapeutskog rada. To je način isceljenja koji uključuje kako nama poznato transpersonalno, tako i unutarnji duševni domen, i odnose unutar porodice i socijalne sredine. Ovaj postupak istovremeno prevazilazi granice ličnog i omogućava uvid u transgeneracijske dinamike i njihovo dejstvo na pojedinca. Spoznaja tih dinamika putem takozvanog kolektivnog pamćenja koje nas povezuje sa transpersonalnim omogućavajući nam uvid u povezanost i smisao odnosa dovodi do neverovantnog napretka i konačnog rešenja i ozdravljenja.

Reprezentativni osećaj zauzima centralno mesto u radu Poretka ljubavi. To je jedna od osnovnih ljudskih sposobnosti kojom se na telesnoj i osećajnoj razini mogu osećati iskustva i osećanja drugih ljudi i imati spoznaja i "znanje" o njima iako pre toga nisu dobijene nikakve kognitivne informacije o istima. Biti "Medijum" za iskustva drugih ljudi je sposobnost čoveka koja ima svoje korene u prapočetku ljudskog postojanja, predstavlja dakle jedno od najstarijih "znanja" ljudske vrste. Osim toga ono se koristi i u mnogim drugim savremenim vidovima terapije kao na primer u konceptima uzajamnog prenošenja u psihoanalizi. U Poretku ljubavi je dosegnut do sada najveći stepen diferencijacije ove sposobnosti. Porodični rasporedi predstavljaju takozvano "polje znanja" pomoću koga se praktično odslikava energetsko stanje u okviru (porodičnog) sistema sa izuzetno delotvorim isceliteljskim potencama. Oni svojim iskustvenim sadržajima duhovnog energetsko-informativnog polja potvrđuju i dopunjavaju i pojmove iz oblasti prirodnih nauka poput "Morfogenetskih polja" (Ruprert Sheldrake).

 

Rad u polju Poretka ljubavi je orjentisan ka rešenju i podvrgava se prirodnim poretcima i zakonitostima koji deluju unutar porodice ili sistema, dakle faktičnim kategorijama bez obzira na moralne kodekse. Povreda tih zakonitosti može dovesti do teških patnji i bolesti, njihovo ponovno uspostavljanje do isceljenja. Podvrgavanjem tim prirodnim zakonitostima i prepuštanjem energetskim procesima u službi života doseže se do ljubavi koja postaje odlučujuća i noseća snaga porodice. U te zakonitosti spada na primer pravo svih članova porodice (sistema) na pripadnost nezavisno od moralnih kodeksa. Tu spada i neprikosnoveno pravo na sopstvenu sudbinu, na sopstvenu patnju i krivicu. Tako na primer deca ne mogu da nose teret svojih roditelja već smeju i moraju svojim roditeljima prepustiti čast i dostojanstvo da se nose sa svojim bremenom i tako doprinesu prosperitetu sopstvenog života. Uključivanje predaka i mrtvih članova porodice kao i onih koji su se na primer ratnim stradanjima energetski vezali za porodicu dovodi do pomirenja na jednom dubljem nivou i živi dobijaju novu snagu.

 

Rad u polju Poretka ljubavi zahteva visoku stručnu postdiplomsku nadogradnju i kvalifikovanost i podrazumeva dobro poznavanje priznatih psihoterapeutskih metoda ali i sposobnost praktičara Poreka ljubavi da se odrekne predstave o kontroli nad situacijom i kako Bert Hellinger kaže, da "radi bez namere i straha".

 

 

www.orderoflove.com

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak