Life Coaching-trening životnih veština

 

 

Pod terminom coaching se generalno podrazumeva proces u kome se radi na razvoju resursa i sposobnosti klijenata, pri čemu coach vodi i podržava svog klijenta u ostvarenju njegovih ciljeva, želja i namera. Coaching klijentu omogućava prevazilaženje ličnih barijera i granica, dovodi ih u stanje da ciljano upotrebe svoje najbolje sposobnosti i podržava ih da svoje zadatke u okviru nekog tima (porodica, kompanija…) ispune na najbolji mogući način.

 

Uvođenje coaching tehnika nudi dragocenu podršku i stručnu pratnju pojedincima ili timu pri ostvarivanju poslovnih ciljeva, savladavanju teških situacija ili promena.

 

 

* Reč „coach“ (engl.) ima dva značenja:

o 1. Sportski trener – onaj ko trenira i podržava nekog sportistu kao pojedinca ili ceo sportski tim.

o 2. Kočija na četiri točka – kao sredstvo prevoza za jednu ili više osoba sa jednog mesta na drugo.

{iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube-nocookie.com/embed/UY75MQte4RU" frameborder="0" allowfullscreen}{/iframe}

Oba pojma odslikavaju nešto od toga šta mi podrazumevamo pod terminom coaching. Radi se o pratnji i podršci jedne ili više osoba na jednom određenom ciljnom pravcu. Coaching kao pratnja u razvoju, koja se koncentriše na definiciju i postizanje konkretnog cilja. Coachoing metode su više orijentisane ka rešenjima nego ka problemima. One generalno ciljaju na postizanje rešenja i stimulišu razvoj novih strategija i načina razmišljanja i delovanja, nasuprot trudu da se reše problemi i konflikti iz prošlosti. Rešavanjem problema ili promenama koje dovode do izlečenja bave se savetnici ili psihoterapeuti; takva vrsta rada ne spada u coaching.

 

Coaching se koncentriše na ciljano poboljšanje određenog ponašanja. Coach ove vrste posmatra ponašanje svog klijenta i daje mu uputsvto kako da poboljša svoje sposobnosti u određenom kontekstu i situaciji.

 

Kada Vam je potrebna hitna odluka ili ste u periodu krize, od suštinske važnosti Vam može biti brza dostupnost coach-a koji će Vam tada biti velika podrška. U takvim trenucima poslovnih izazova ili prekretnica na ličnom planu, profesionalni coach Vas usmerava ka razvoju neophodnih resursa i strategija. On Vam pomaže da prepoznate šansu za novi početak ili promenu postojeće situacije.

 

Mnogim ljudima su potrebne usluge coachinga pri definisanju ličnih i profesionalnih ciljeva i misija, kada profesionalni coach može da bude od neprocenjive važnosti. Coaching je krojen po Vašim potrebama, osmišljen sa ciljem da Vas podrži u pronalaženju resursa, opcija i veština neophodnih u postizanju uspeha na ličnom, porodičnom, partnerskom ili biznis planu. Coaching osvetljava stanje u kome ste trenutno, pomaže Vam da utvrdite kuda želite da idete, šta Vas zadržava da krenete i kako na najbolji mogući način da nađete put da krenete napred.

 

Ponekad postoje situacije u životu, bilo na poslu ili privatno, kada nam je potrebna podrška coacha, koji nije deo niti našeg privatnog, niti poslovnog okruženja i može potpuno nepristrasno da nas podrži i prati kroz tu situaciju. Coach je neko ko je neutralan, nema lične interese niti bilo kakve želje u vezi sa određenom situacijom i može u potpunosti da se koncentriše na ciljeve svog klijenta.

 

Coaching proces je najčešće krajnje ličan i jedino je moguć unutar sredine koja je sigurna i strogo poverljiva.

 

* U procesu coachinga možete se baviti sledećim temama:

o Definisanje svojih ciljeva i mogućnosti

o Pronalaženje novih rešenja i ideja

o Planiranje karijere

o Pronalaženje potencijala i podrške

o Uvid u vrednosti kojima težite

o Strategije odlučivanja

o Stil rukovođenja

o Zamena ograničavajućih ponašanja novim, željenim ponašanjem

 

Šta treba da bude rezultat coachinga, koliko intenzivan, na kojim ciljevima ćete raditi, koja rešenja ćete naći, kojih tema ćete se dotaći odlučujete Vi sami.

www.nlpinstitut.com

 

Life coaching-trening životnih veština

 

Život postaje sve složeniji. Nije lako izaći sa njim na kraj, održati kvalitet života, uskladiti različite potrebe, stići sve, obezbediti materijalnu egzistenciju, zadovoljavajući ljubavni život, stabilnost porodice, biti dobar roditelj...Neki ljudi u tome uspevaju, neki ne uspevaju. Šta razlikuje jedne od drugih? Neke sposobnosti, znanja i veštine neophodne za nošenje sa životom. Koje su to veštine i da li se mogu naučiti? To su osnovna pitanja na koje life coaching (delatnost koja se bavi razvojem životnih veština) odgovara sa “znamo” (na pravo) i sa “Da”(na drugo). Znamo koje su veštine potrebne za uspešno nošenje sa životom, i one se mogu naučiti.

 

 

Šta je life coaching?

 

 

Profesija “life coach” ili “trener obuke za život”, “lični trener”...jer još uvek relativno nova i razvila se neverovatno brzo tokom poslednjih desetak godina. Nedavna istraživanja u SAD pokazala su da je “coaching” postao najzastupljeniji “kućni posao” (posao koji ljudi rade van institucija, samostalno) u poslednje dve godine. Zašto je “life coaching” profesija u tako velikoj ekspanziji? Znamo da zakoni tržišta, ponude i tražnje, određuju rast ili opadanje određenih delatnosti. Da nema tražnje, ne bi bilo ni toliko ponude.

 

Dakle, šta je, u stvari, životni trener? Kako možete da definišete nešto obimno kao što je život, a zatim da se usudite da kažete da postoje životni treneri za ljude? To je opravdano pitanje koje se uvek postavlja. Najbolji način da se objasni šta životni trener radi jeste da se koristi jednostavna definicija: Životni trener, poznajući proces i sredstva promene, pomaže ljudima da ostvare pozitivne promene u njihovim životima. Ove promene mogu biti u oblasti zdravlja, ličnog razvoja, međuljudskih odnosa, karijere, finansija, emocija, duhovnosti...Važno je napomenuti da nije svaki životni trener vešt u svim oblastima. Većina životnih trenera je specijalizovana u određenim oblastima života.

 

Po definiciji ICF (Internacionalne Coaching Federacije) koučing je “ profesionalni odnos koji omogućuje ljudima i organizacijama da postignu izvanredne rezultate u svojim životima, karijeri, biznisu, da poboljšaju produktivnost i kvalitet života”

 

Životni trener, poznajući proces i sredstva promene, pomaže ljudima da ostvare pozitivne promene u njihovim životima.

 

 

 

Svrha životnog koučinga i ličnog koučinga

 

Ljudi se obraćaju životnim trenerima iz različitih razloga: za pomoć u usmeravanju karijere, povećanju uspešnosti u poslu ili zadovoljstva poslom, da bi poboljšali odnose sa porodicom i partnerima, da bi naučili veštine roditeljstva koje će dobro doći i detetu i roditelju, da pronađu spiritualno značenje života, ili iz želje da se „srede“. U koučingu je svrha izvući ono najbolje iz nekoga i omogućiti mu da donese odluke koje će mu poboljšati život, pomoći mu da bude proaktivan umesto pasivan i reaktivan, kreativan u pristupu ostvarivanju svojih ciljeva.

 

Šta life coaching nije

 

 

 

Life coaching nije psihoterapija ni psihološko savetovanje, nije mentorstvo, life coach nije učitelj niti trener. Mada, u aktivnostima životnog trenera ima svega toga u određenom stepenu-kao što je to predstavljeno na dijagramu.

 

Razlika između coachinga i mentorstva je u tome što mentorstvo podrazumijeva da individua sledi put jednog starijeg i mudrijeg kolege koji ima veliko znanje i iskustvo u određenoj oblasti, a coaching se ne izvodi na osnovu direktnog iskustva coacha u specifičnoj oblasti, osim ako trening nije fokusiran na specifične veštine. To znači da coach pomaže drugima da poboljšaju kvalitet svojih života i postignu svoje ciljeva. U tom smislu coach je više poznavalac opštih principa uspeha koji se mogu primenjivati u različitim oblastima, dok je mentorstvo prenošenje znanja iz jedne oblasti. Životni treneri, generalno:

 

 

- pomažu ljudima da sebi bolje postave ciljeve, i da ih dostignu,

 

 

- podstiču i ohrabruju svoje klijente da učine više negoli su sami nameravali,

 

 

- pomažu svojim klijentima da se bolje fokusiraju na cilj kako bi ga što pre postigli,

 

 

- opskrbljuju klijente sa alatima, potporom i strukturom da postignu više.

 

 

Coaching je prilično sličan consulting-u, jer pomaže klijentu u implementaciji novih veština, promena i ciljeva. Takođe, coaching uključuje i nekoliko principa iz treninga u sportu, kao što su rad u timu, kretanje ka cilju, biti najbolji. Međutim, različito nego u sportu, profesionalni coaching nije takmičenje zasnovano na principu dobiti/izgubiti. Umesto toga, usmjerenje je ka jačanju vještina klijenta, ali ne na pomaganju da pobede druge u timu. To znači da se coach zalaže za pobeda/pobeda rješenja. Uz sve to, coach može biti i najbolji prijatelj, što je apsolutno poželjno, jer tada uistinu klijent ima profesionalca kome može verovati u svim aspektima privatnog i profesionalnog života.

 

Coaching nije psihoterapija niti psihološko savetovanje. Ove profesije su usmerene uglavnom na rad sa dubljim problemima u ličnosti klijenta i prevazilaženje tih problema. Bavljenje ovim profesijama podrazumeva kompleksnu edukaciju stručnjaka u kojoj su nezaobilazni elementi poznavanje psihopatologije i metoda rada sa psihičkim problemima ljudi. Edukacija iz lifecoachinga ne zahteva tu vrstu znanja, mada su ona poželjna i za osobe koje se ozbiljno bave coachingom kako bi mogli da prepoznaju izvesne psihopatološke pojave i sugerišu klijentu neki psihoterapijski ili savetnički tretman. Izvesna znanja i metode iz oblasti psihološkog savetovanja i psihoterapije primenjuju se i u coachingu kao veštine koje pomažu klijentu u postizanju bolje svesnosti svojih potreba i ciljeva, sposobnosti i ograničenja, veština komunikacije, menadžmenta emocija...U tom smislu, ove oblasti nisu tako oštro odvojene. Brojne coaching tehnike i metode rada sa klijentima preuzete su iz psihoterapijskih pravaca i adaptirane za upotrebu o coachingu.

 

Koučing nije psihoterapija, niti psihološko savetovanje. To je delatnost usmerena na pomoć klijentima u poboljšanju efikasnosti u različitim oblastima života.

 

 

Ko su life coachevi

 

Delatnošću životnog trenera se bave ljudi koji dolaze iz različitih profesija. To su najčešće predavači, terapeuti, savetnici, treneri, menadžeri, oni koji se bave ljudskim resursima (HR menadžeri), humanitarni radnici, ljudi koji se bave raznim uslužnim delatnostima, lekari, fitnes treneri, osobe koje se bave različitim oblicima alternativne medicine...Mnogo ljudi pristupa profesiji životnog kouča, posle sopstvenog koučinga, uživajući i „profitirajući“ od tog iskustva, te su tako inspirisani da pomognu drugima na sličan način. Životni koučing nudi potencijalno nagrađujuću dodatnu ili alternativnu karijeru ljudima različitih profesija. I mnogo ljudi u biznisu, institucijama, menadžmentu i orgnizacijama svih vrsta uče kako da postanu koučevi kako bi obogatili svoje dosadašnje uloge sa veoma posebnim veštinama, metodologijama i filozofijama koje podrazumeva koučing.

 

Koučing kao dvosmerni proces

 

Koji god da su razlozi zbog kojih su ljudi odlučili da rade sa koučevima, koji god da je tip koučinga u pitanju i koje god rezultate klijenti očekuju od koučinga, zajednička karakteristika u svim koučing odnosima jeste da je koučing dvosmeran proces.

 

Dvosmerno partnerstvo je najprivlačnije za ljude u koučingu. I kouč i klijent su na dobiti. Lični razvoj za kouča je ogroman aspekt u učenju koučinga. Odličan kouč otkriva nove stvari o sebi i na kontinuiranom je pohodu za znanjem. Svakako, postati kouč znači potragu za ličnom izvrsnošću koja traje čitavog života. Za mnoge, ova potraga jeste motivacija da postanu životni treneri i na početku. Pomaganje klijentima da otkriju gde žele da budu i pomaganje da tamo i stignu je sada dokazana metodologija, koja podstiče sve veću popularnost profesionalnog koučinga.

 

 

Str.2

 

Česti razlozi i faktori za koučeve u odabiru ove profesije:

 

* oni vole ljude i žele da izvuku najbolje iz njih

* žele da urade ili da se bave nečim što je više ispunjavajuće u njihovim životima

* žele ličnu i finansijsku slobodu / nezavisnost

* ranije su im se porodica, prijatelji i kolege obraćali za savet i pomoć – prirodno su vešti u odnošenju sa ljudima.

 

Koučing podrazumeva pomaganje sebi da se razvijate i postanete samosvesniji, a u isto vreme, pomaganje drugima da ovladaju problemima u svom životu. Biti samozaposlen ima svoje prednosti u bilo kojoj oblasti poslovanja. Imati luksuz da birate radno vreme, gde će te raditi i koliko ćete naplaćivati za svoje usluge je velika motivacija za bilo koga ko razmatra da se priključi ovoj profesiji. Fleksibilnost uloge koučinga, zajedno sa nagrađujućim aspektima posla, najverovatnije će osigurati da koučing i broj koučeva koji ga praktikuju raste značajno u predstojećim godinama.

 

Koučeve privlači ova profesija zato što ima pruža:

 

1. ubrzan lični razvoj i razumevanje sebe

2. doživotno traganje za ličnom izuzetnosti i znanjem

3. mogućnost da poboljšaju bilo koju ulogu u poslu u organizaciji i industriji – koučing izvlači ono najbolje iz ljudi i motiviše ih da budu najbolji u bilo čemu što rade – u svakom smislu posla i karijere..

4. više opcija u životu – važne i retke izbore, kada raditi i sa kim

5. ispravnu i dobru svrhu i smisao u životu, merenu terminima realne vrednosti napora i nagrade, a da nisu izgubljeni u korporacijskoj magli.

 

Koučing je sve privlačnija profesija jer: omogućuje lični rast samom kouču, rad sa ljudima koji teže da budu uspešniji i kreativniji, može biti dopunska delatnost mnogih profesija, može se raditi samostalno, usmeren je na izvlačenje onog najboljeg u ljudima

 

 

Kvaliteti potrebni za dobar koučing

 

 

Sposobnost za aktivno slušanja

 

U koučingu, slušanje je važnije od pričanja. Slušanjem, ljudima se može pomoći da savladaju svoje strahove, može im se ponuditi potpuna objektivnost i nepodeljena pažnja i podrška bez premca. Ovo vodi do intuitivnog postavljanja pitanja koje dozvoljava klintu da samostalno otkrije šta se događa.

 

 

Komunikacijske veštine

 

 

Koučing je proces u dva smera. Dok je slušanje od presudne važnosti, takođe je i biti sposoban da ono što čuješ interpretiraš i reflektuješ nazad, na načine koji uklanjaju barijere, predrasude i negativnosti. Komuniciranje omogućava poverenje i razumevanje smisla na obe strane. Koučevi su u stanju da komuniciraju osećanja i značenja kao i sadržaj, a tu postoji ogromna razlika. Komuniciranje bez lične agende i bez osuđivanja ili uticanja su suštinski aspekti procesa komunikacije, posebno kada se radi sa ličnim strahovima, nadama i snovima ljudi. Dobar koučing koristi komunikaciju ne da bi dao klijentu odgovore, već da bi pomogao klijentima da pronađu svoje odgovore sami.

 

 

 

 

Sposobnost za motivisanje i inspirisanje

 

 

Koučevi motivišu i inspirišu ljude. Sposobnost za tako nešto leži u svima nama. Proističe iz želje da se pomogne i podrži. Ljudi koji su spremni da pomognu drugima obično su u stanju da motivišu i inspirišu. Kada neko zadobije pažnju i lično ulaganje od kouča, a sa ciljem da se postigne razvoj i dobrobit, kao što se i događa u koučing odnosu, to je samo po sebi veoma motivišuće i inspirišuće.

 

 

Radoznalost, fleksibilnost i hrabrost

 

 

Koučing je vođen klijentom. Osoba koja radi sa ljudima pomažući im u procesu promene mora bitii fleksibilna u reagovanju prema ljudskim razlikama, radoznala i zainteresovana za razumevanje fundamentalnih pitanja u životima ljudi. Koučova radoznalost omogućava da klijentova potraga bude ispunjena i dalekosežna, često i klijent i kouč budu iznenađeni kako su premašili očekivanja i koliko se ljudi razvijaju. Za sve ovo je potrebna hrabrost – koučevi generalno imaju snažno poverenje u sebe, jaku volju tj odlučni su da daju sve od sebe za svoje klijente i uverenje da su ljudi inherentno sposobni da dostignu svoje ciljeve sami.

 

 

Dobri koučevi uglavnom koriste i poštuju ove principe:

 

* Slušanje je mnogo važnije od pričanja

* Ono što motiviše ljude mora se razumeti

* Svako je sposoban da postigne više

* Čovekova prošlost nije indikator njegove budućnosti

* Uverenja ljudi o tome šta je moguće (za sebe) su njihova jedina ograničenja

* Kouč mora uvek da pruža potpunu podršku

* Koučevi ne daju odgovore

* Koučing ne uključuje kritikovanje ljudi

* Sav koučing je potpuno poverljiv

* Potrebe nekih ljudi ne mogu biti ispunjene koučingom, i koučevi prepoznaju klijente sa takvim potrebama

 

 

Kako se postaje life coach

 

 

Učenje da sprovodimo koučing nad drugima generalno uključuje puno učenja o sebi samom. Koučevi gotovo uvek pronađu da je potrebno da istraže i razreše gomilu novih ličnih pitanja sami sa sobom, pre nego što su spremni da počnu da pomažu drugima da učine isto to. Neka od ovih iskustava mogu biti iznenađujuća, takođe mogu pomalo biti i zastrašujuća, ali su obično na kraju nagrađujuća. Ne možete učiti drugoga onome što ne znate sami. Ovo čini proces postajanja trenerom životnih veština veoma dubokim, vrednim i značajnim iskustvom. Pored rada na sebi i razvoja sopstvenih životnih veština, bavljenje coachingom podrazumeva i određene edukacije iz ove oblasti.

 

Postoji mnogo puteva za učenje koučinga, i različite organizacije sprovode edukaciju za bavljenje ovom delatnošću. Akreditacija i standardizacija koučing veština i kvalifikacija sve više postaju formalizovane, svuda po svetu, iako je koučing još uvek relativno u povoju, postoje načini da standardi dostignu internacionalnu harmonizaciju i uniformisanost. I u Srbiji je u toku proces definisanja standarda edukacije iz life coachinga. Udruženje Psiholoških Savetnika Srbije je te standarde izjednačilo sa zahtevima koji se postavljaju za profesiju psihološkog savetnika i uskladilo ih sa standardima EAC (evropskog udruženja psiholoških savetnika). Edukacija iz “O.L.I. Psihodinamskog Life Coachinga” koju sprovodi Akademija Uspeha je usklađena sa tim standardima i priznata od stane UPSS.

 

 

Šta je psihodinamski life coaching

 

 

Psihodinamski coaching je vrsta coachinga koji je zasnovan na dubljem poznavanju psihodinamike, nesvesnih procesa, interakcije i dinamike različitih snaga u okviru ličnosti, nesvesnih ili predsvesnih interakcija između ljudi, u okviru grupe, između grupa...Psihodinamski coaching omogućava coachu da radi i ispod površine, ispod nivoa pojavnog. Većinom se coaching tehnike zasnivaju na takozvanim "soft skills" veštinama (kao što su npr. menadžment vremena, postavljanje ciljeva, razrada strategija, veštine komunikacije...), veštinama koje podrazumevaju da je dovoljno pokazati osobi kako se nešto radi, i podrazumevaju da nema unutrašnjih, nesvesnih otpora sprovođenju toga u životu. Nerazumevanje nesvesnih otpora promenama čini mnoge "self help" metode i coaching procedure neefikasnim. Psihodinamski coaching osposobljava coacha za prepoznavanje i rad sa nesvesnim opstrukcijama, otporima promenama, u radu sa individuama, grupama, organizacijama. Iako psihodinamski coaching koristi znanja i metode proistekle iz psihoanalize i psihodinamskih teorija i psihoterapija, on nije psihoterapija. Nije fokusiran na klijentovu prošlost i razrešavanje problema u ličnosti, već na klijentovo sadašnje funkcionisanje i težnju da nešto praktično promeni u svom životu što bi poboljšalo njegovu efikasnost i kvalitet života.

 

 

Edukacija iz O.L.I. psihodinamskog life coachinga:

 

 

Edukacija iz O.L.I. Psihodinamskog Coaching Sistema je zasnovana na dubinskom poznavanju ljudske prirode, teorijski i istraživački zasnovana. Edukacija se odvija u 4 nivoa: 1. "Početni"(16 časova), "Bazični"(80), "Napredni" (160), "Master"(200). Naš model je integrativni. Koristi saznanja i metode različitih pravaca-psihoanalize, transakcione analize, REBTa, N.L.P.ja, geštalt psihologije, bioenergetike...što omogućava rad sa nesvesnim otporima promenama kod klijenata. Pristup nije ograničen na jedan pravac. Široko je primenjiv na sve važne oblasti života i na veliki raspon uzrasta, obrazovnog nivoa, profesija...Edukatori su visoko obučeni profesionalci iz oblasti psihoterapije, psihološkog savetovanja i coachinga, sa velikim iskustvom u radu sa ljudima i podsticanju procesa promene. U edukaciju se mogu uključiti ljudi svih profesija. Edukacija osposobljava kandidate za bavljenje svim osnovnim oblicima coachinga: biznis coachingom, indivindualnim coachingom i coachingom parova, roditeljskim i spiritualnim coachingom. Detaljnija obaveštenja i program edukacije možete dobiti mejlom ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) preko našeg sajta www.akademijauspeha.com ili na tel. 063-1575082

Edukacija iz O.L.I. Psihodinamskog life coachinga osposobljava kandidate za bavljenje svim osnovnim oblicima coachinga: biznis coachingom, indivindualnim coachingom i coachingom parova, roditeljskim i spiritualnim coachingom. Kandidati za edukaciju mogu biti ljudi iz različitih profesija.

 

 

Autor teksta

 

Nebojša Jovanović

 

O.L.I. Psihoterapeut i life coach

Original Text:

Show alternative translations

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak