Zakon karme

Viktor Sarčuk je lekar sa "sluhom" za alternati­vu. U medicini mu je specijalnost neurologija, ali pre dvadesetak go­dina razvio je metodu takozvane elektropunk­turalne dijagnostike ko­ja pomaže kod otkriva­nja i lečenja uzroka bo­lesti. Ovde je kratki pri­kaz jednog područja njegove metode iscelji­vanja.

 Iz mnoštva zakona univerzuma na kojima se temelji evolucija Svemira, treba izdvojiti Zakon Karme, koji igra važnu ulogu u stvaranju različitih bolesti kod čo­veka.

U osnovi Zakona Karme ili uče­nja o uzrocima i posledicama u duhovnom svetu, nalazi se velika istina, da je pod uticajem tog za­kona svaki čovek u stvari gospo­dar svoje sudbine, sam sebi daje nagradu i sam sebe kažnjava.

Zakon Karme govori da se sve misli, reči i dela tokom života čoveka na određeni način odraža­vaju na njegov život u budućnosti, određujući njegovu sudbinu i zd­ravstveno stanje, iskazujući se neizbež­nim posledicama, koje slede svoj uzrok; tj. Zakon Karme je kosmički zakon uzročno-posljedičnih veza čoveka i Svemira. Metafizički svet (svet suptilnih dimenzija) - to je svet uzroka, a grubi materijaini (fizički svet) - svet posledica.

 Čovek i Svemir

Sa naučnog stajališta to izg­leda ovako: čovek je najsloženiji informacijsko-energetski sistem. Svi podaci o čoveku u celini i o  stanju njegovog fizičkog tela po­sebno su upisani u njegovim struk­turama polja; pritom između struktura polja i fizičkih struktura postoji uska povezanost i me­dusobni uticaj jednih na druge.

Zakon Karme u Svemiru ostvaru­je se kroz sistem samoregulacije polja, kojim se ostvaruje povratna veza između materiialnih objekata i Svemira. Smisao Karme je u tome da se svaka čovekova misao, želja ili delo, bili oni dobri ili loši, pre­ko zajedničkog polja (skupa) po­dataka u Svemiru, vraćaju njemu natrag s određenom "naplatom".

Za mehanizam samoregulacije takvog polja podataka u Svemiru nisu bitne pojedinačne osobe, već je važan sastav (struktura) njihovog polja. Kvalitet takvih polja može pozitivno ili negativno uticati na evoluciju Svemira. Svaki čovek na finom nivou predstavlja skup odre­đenih informacija koje se tokom života oblikuju kroz njegove misli, želje i postupke.

 Tri sveta

Sistem samoregulacije polja au­tomatski sprečava negativne pro­grame, koji izazivaju energetsku neravnotežu Svemira, tj. mehani­zam samoregulacije polja automat­ski utiče na zajedništvo i me­đusobne odnose čoveka sa Svemirom.

Prema tome, ljudski život odvija se istovremeno u tri sveta. U vidlji­vom fizičkom i nevidljivima: astralnom i mentalnom. U svakom od ta tri sveta ispoljavaju se njegova delovanja kojima istovremeno stvara svoju karmu.

Na fizičkom planu - svojim po­stupcima, na astralnom - svojim željama, a na mentalnom - svojim mislima. Delujući, želeći i misleći, čovek pokreće kosmičke sile triju svetova. Misao je među njima naj­jači činilac u stvaranju karme. Treba istaknuti, da se motivacija postupka opredmećuje i ulazi u polje podataka misaonih slika, ko­je se mogu u kosmičkom prostoru održati hiljadama godina.

 Rad želje

Kada su čovekova razmišljanja ili osećaji usmereni prema odre­đenoj osobi, pripadajuća misaona slika ide ravno u smeru te osobe, i dolazi u dodir s njenim men­talnim planom (vodičem). Ne na­šavši slične vibrirajuće odjeke, oni se preko magnetnog traga, koji je između tih dveju osoba stvorila dotična misaona slika, vraćaju čove­ku (domaćinu) koji ju je poslao u vidu neke karme (kazne).

Prema tome, misli, želje i po­stupci, koji su u suprotnosti s harmoni­jom Svemira, vode k poremećaju njegovih struktura polja. Valja naglasiti da događaji koji se odvija­ju u Svemiru nisu međusobno zbr­kano povezana delovanja različitih objekata, već je to ostvarenje određenih programa koji su upisa­ni u informacionom polju Svemi­ra, tj. naročiti sled dogadaja, koji prelazi iz informacijskih u energet­ske strukture da bi se ostvario na fi­zičkoj ravni.

Nasledna poruka

Međuljudski odnosi odredeni su sadržajem šifre podataka njihovih polja. Biopolje svakoga čoveka sadrži skup programa podataka, koji određuju njegov međusobni odnos s okolinom i naročito s ljudi­ma. U strukturi polja čoveka po­stoje stotine pozitivnih i negativ­nih programa, koji su oblikovani ne samo njegovim postupcima, mislima i osečajima, nego i onima  njegovih roditelja. Nasljedna po­ruka kao karma predaka ne preno­si se samo s roditelja na decu, već uglavnom na nivou  polja. Postoji savršena povezanost između čove­kovog fizičkog tela i njegovih finih struktura polja, kao što su duh i duša.

Misao i reč su jedinice podata­ka. Na primer, ogovaranje skraću­je naš život budući da na podsve­snom nivou razara fine duhovne strukture. Čovekovo fizičko telo prvo prima na sebe energetske probleme struktura polja, a to se iskazuje u vidu različitih bolesti.

Samopokajanje

Iskustvo je pokazalo da se različi­te negativne karakterne osobine čoveka, koje uslovljavaju njegove mi­sli, želje i postupke, izražavaju na planu finih vidova postojanja kao posebni simboli polja podataka i stvaraju osnovu za bolesti odre­đenih organa i sistemu čoveka.

Negativni programi nakupljeni tokom čovekove evolucije mogu se neutralisati samo kroz odra­đivanje karmičkog duga, koji je prisutan u čovekovoj sudbini. Ne­gativni programi koji se događaju u određenom životu mogu se neu­tralisovati kroz duboko i iskreno os­veštavanje vlastitih negativnih postupaka i samopokajanje.

Ako bi se, pak, taj program samo maknuo iz čovekovog polja nekom drugom metodom, on bi i dalje postojao i aktivno se ispoljavao na drugom mestu ili biopolju drugo­g čoveka.

 Karakter i sudbina

 Pokajati se - znači usmeriti sna­gu volje na iskorenjivanje nega­tivnih karakternih osobina koje su uzrok čovekovih negativnih po­stupaka. Kod psihoenergetskog mehanizma pokajanja, u svesti čoveka se, posredno preko njego­vih mislenih formi, stvara ener­goinformacijski "fantom", koji je po strukturi polja istovetan različitim negativnim programima, ko­ji se nalaze u polji­ma podataka čoveka. Mehanizmom pokaja­nja prekida se redosled prenoše­nja informacija u vidu polja koje se događa u uzročno-posledičnim vezama Zakona Karme.

Dakle, karakter, sudbina i bolest imaju svoj sled u jednom neraski­divom nizu koji je strogo predod­ređen Zakonom Karme.

Iz gore navedenog proizlazi da je sudbina program događaja, koji imaju svoj logičan sled u životu čoveka, a ti događaji upisani su u svakom od nas s obzirom na naše karmičke i genetičke preduslove. Program sudbine određen je kar­mičkim "dugovima", koje neka osoba i njezini roditelji nisu reši­li u prošlim životima.

Put zdravlja

Karma se upisuje u strukturu po­Ija kauzalnog tela čovečje duše preko mehanizma vibracija koje zrače različite planete našega Sun­čevog sistema u vreme kada se "Impulsni prsten", tj. fine duhov­ne strukture jedinke, usađuju u op­lođenom zametku u četvrtom me­secu trudnoće. Dakle, taj program se tokom života čoveka ostvaruje preko njegovog zodijačkog znaka, koji određuje njegov karakter i psi­hičko stanje, što se tokom života ostvaruje na nivou podsvesti.

Treba istaknuti da se karmički preduslovi za različite bolesti nala­ze u čoveku u vidu njegovih nega­tivnih karakternih osobina, koje se tokom života ostvaruju kroz neke njegove misli, želje i postupke.

Dakie, mehanizam pokajanja, ili samopokajanja, a takođe  čove­kov moralno-etički način života, jedinstveno je sredstvo za usmera­vanje njegove sudbine i zdravlja.

 Prema drugima

 Potrebno je u potpunosti razja­sniti sebi postavku i rukovoditi se u životu njome, da nigde nema i ne postoje pojmovi pravednosti i pristranosti, ili nepravednosli. Sva­ki od nas ubire plodove onoga semena koje je sam posejao.

Na primer, ako poseješ pirinač, neće izrasti pšenica, a šta će posejati, čo­vek odlučuje sam, tj. ono što ćeš posejati, to ceš i požnjeti. Upravo u tome se i sastoji Zakon Karme. Za­koni Svemira su nemilosrdni pre­ma delima koja usporavaju ritam evolucije Svemira.

Treba shvatiti da vaš život pose­duje stvaralačku silu, vaša želja ­upravljačku snagu, a vaša sreća, nesreća i zdravlje zavise od vaših postupaka prema drugima. U koIi­koj meri dajete sreću ili bol drugi­ma, u tolikoj meri sreću ili bol do­bijate za sebe.

Svako čovekovo delovanje ima tri karike: misao, želju i delo. Loše misli, želje i postupci stvaraju pat­nju i obratno. Menjajući voljno sadržaj svojih misli, može se uti­cati na želje i oblikovati nove pozi­tivne karakterne osobine.

 Naprasitost

 Odstranjujući negativne karak­terne osobine, poboljšavamo kar­mu, a kao posledica menjamo sudbinu i ozdravljujemo. Prema tomu, misao stvara karakter, a ka­rakter određuje sudbinu. Ono o čemu čovek razmišlja, to i postaje. Na primer, čovek naprasit po karakteru trebao bi svakodnevno razmišljati o  strpljivosti i suzdržanosti i kontrolisati svoje postupke, kako bi te osobine s vremenom postale deo njegova karaktera.

Na posletku, valja naglasiti da su vitalna snaga čovekovog  organizma i njegovo zdravlje, tj. normalni rad njegovih finih struktura, a posledično i normalno funkcionisanje tela, povezani sa naročitom vrstom energije Svemira koja se skuplja iz spoljne sredine. Svuda prisutna kosmička energija stvaralačka je snaga pomoću koje je stvoren Svemir. U ljudskom porganizmu prisutna je u vidu psihičke energije.

 Polovi

Psihička energija ima raznolika svojstva, koja zavise od vodiča koji se ispoljava u ljudskoj strukturi. OČituje se kao životna sila na fizičkom planu (eterički aspekt), kao energija osjećanja (astraIni aspekt), ­kao stvaralačka snaga misli (mentalni aspekt) i kao vrhovna supstanca kosmičke Ijubavi (duhovni aspekt).

Ta energija koja dolazi u organizam spolja može imati pozitivan i negativan predznak, što nema veze ­s električkim nabojem, već s polarnošču duha-materije. Definicija zdravog organizma jeste : uravnoteženo stanje u kojem su prisutni ­pozitivni i negativni aspekti energije.

Bolest se javlja kao posledica na­rušene ravnoteže u procesima kojima se podstiču i zaustavljaju normalan rad organizma, što spada u ­sindrom viška ili nedostatka energije. Procesi koji se događaju u tkivima, organima i sistemima orga­nizma (pokretački i zaustavljajući) po kozmičkom principu sličnosti privlače k sebi one polarne delove energije koja dolazi spolja, koji su kadri uravnotežiti sistem u celi­ni.

Čakre su u ljudskom organizmu preoblikovatelji kosmičke energije, a njima kasnije

Karmička kazna

 Prema teoriji opisanoj u ovom članku, neke se bolesti pojavljuju kao karmička kazna za određeni oblik ponašanja i razmišljanja. Ovde objavljujemo moguće „karmičke“ uzroke raz nih bolesti:

 • Oholost - materica, neplod­nost, epilepsija, dijabetes, psorijaza, multipla skleroza, mucanje, vi­soki krvni pritisak, rak, debljina.

• Uvredljivost - osteohondroza, koštano-zglobni sistem, koža, lu­pus.

• Okrulnost - creva, slezina, živčani sistem, dvanaestopalačno  cvrevo.

• Nevernost - tumori, mastopa­tije, poremečaj funkcije vezivnoga tkiva, lupus.

• Zloba - kožne bolesti, dijabetes, vene.

• Varanje - kostobolja, limfni sistem.

• Praznoslov[je - pluća, krv.

• Zavist - jetra, žuč, vene visoki krvni pritisak, infarkti, moždane kapi.

• Grubost - srce, gušterača.

• Ljubomora - prostata, testisi, jajnici, VId, sluh, materica, meta­bolizam masti, dijabetes, zglobovi, smanjenje pamćenja, kožne bole­sti, rak mozga, traume glave.

• Bogohuljenje - krv, hmfa.

• Sebičnost - Imunološki sistem, koža, koštano-zglobni  sistem (lupus)

• Malodušnost - živčani sistem, krv, srce, slezina, gušterača, mok­račni mehur, jetra, žučni mehur, osteohondroza.

• Prigovaranje – slezina, krv, srce, gušterača, želudac, mišići.

• Preziranje - Parkinsonova bo­lrst, vid, epilepsija, tumor na mozgu, pluća, limfni sistem, creva, kožne bolesti, samouboistvo, zubi, zglobovi, krv.

• Umišljenost - inunoloski sistem, metabolizam masti, štitnjača, pluča.

• Osuđivanje ljudi - creva, mokračno-polni sistem, bubrezl, veliki mozak, zivčani sistem, psihički poremećaji, jetra, žučni mehur, strah od zatvorenog prostora, strah od visine.

• Ponos - srce, creva, živčani si­stem, visoki krvni pritisak, krvni dsudovi glave.

• Agresivnost - ćelavost, pluća, mokraćni mehur, zglobovi, rak je­tre, zubi, pretilost.

• Gramzivost (prema dragoce­nostima, nakitu i novcu) - dijabe­tes, endokrini sistem, jetra, žučni mehur.

• Neumerenost - dijabetes, plu­ća, metabolizam masti.

• Bezobraznost - limfni sistem, pluća, srce.

• Kleveta - creva, limfni sistem, pluća, imunološki sistem, koža.

• Proklinjanje - pretilost, aterosk­leroza, vezivno tkivo, imunološki sistem, jetra, gušterača, žučni me­hur, tumori, veliki mozak, dijabe­tes.

• Neprijateljstvo - zglobovi, ko­sti, vezivno tkivo, materica.

• Licemernost - jetra, žučni mehur, limfa, gušterača,kosti.

• Neljubaznost - krv, limfa, endok­rini sistem, slezina.

• Lažl jivost - eri jeva, želudae, ko­ža, krv.

• Samooptuživanje - krv, slezina, gušterača, limfa, creva, koža.

• Ruganje - creva, endokrini si­stem, krv, slezina, vene, koža.

• Vređanje - imunološki sistem.

• Vračanje - krv, živčani sistem, slezina, srce, limfa, vene, limfni sistem, vene.

• Urok - živčani sistem, krv, ma­terica, izrasline, prostata.

• Čarobnjaštvo - endokrini sistem, imunološki sistem, materi­ca, izrasline, želudac, živčani sistem, vezivno tkivo.

• Svodništvo - jetra, žučni me­hur, imunološki sistem, mišicni sistem, materica, izras1ine, testisi, prostata, bubrezi, srce, krv.

• Razdražljivost - gušterača, sle­zina, želudac, vene, endokrini sistem, bešika, limfa, gušterača, koštano-zg­lobni sistem.

• Krađa - srce, pluća, krv, mater­ica, prostata, visoki krvni pritisak, je­tra, žučni mehur.

• Osveta - imunološki sistem.

• Razvrat i nemoral - jetra, žučni mehur, limfa, vezivno tkivo, zglo­bovi, kosti, živčani sistem, pluća, bubrezi.

• Škrtost - crieva, imunološki sistem, krv, koža, želudac, gušterača.

• Samoopravdavanje - creva, že­ludac, krv, pluća, koža, vene.

• Praznoverje - creva, želudac, žučni mehur, slezina, krv.

• Blud - zglobovi, creva, jajnici (testisi), materica, prostata, veziv­no tkivo.

• Ureknutost -limfni sistem, živ­čani sistem, srce, zglobovi.

• Slavoljublje - jetra, žučni me­hur, slezina, gušterača, krv.

• Ogovaranje - limfni sistem.

• Neposlušnost roditeljima - limfni sistem.

• Nezahvalnost - debelo crevo, tanko crevo.

• Nepoštenost - bubrezi, ciste.

• Neljubaznost - endokrini sistem, alergija, debelo i tanko cre­vo, slezina, gušterača.

• Nepomirljivost - dijabetes, pro­stata, materica.

• Okrutnost - tanko crevo, de­belo crevo, slezina, dvanaestopalačno crevo, živčani sistem.

• Mržnja prema dobru - limfni sistem, pluća, imunološki sistem, tanko crevo, debe!o crevo, krv, srce, zglobovi, želudac, koža, meta­bolizam masti, slezina.

• lzdajstvo - zglobovi, gušterača, mokračni mehur, prostata, mater­ica, izrasline, jetra, žučni mehur, tumori.

• Nadmenost - bubrezi.

• Lenjost - limfni sistem, pluća, gušterača, zglobovi, živčani sistem, vene, slezina, srce, žučni kamen, mokraćni mehur.

• Pohotnost - osteohondroza, bubrezi, kosti, zglobovi, mokraćni mehur.

• Klevetanje - tanko crevo, krv, gušterača, slezina, želudac, bubre­zi, žučni mehur, mokraćni me­hur.

• Lažna pobožnost - krv, endok­rini sistem, slezina, zglobovi, ko­sti, tetive, kičma, bubrezi, mokračni mehur.

• Potištenost - pluća, debelo crievo, krv, vene, endokrini sistem, srce, gušterača, zglobovi, kičma, tetive, želudac, mišicni sistem, mokraćni mehur.

• Patnja - nepodnošenje boli, krv, endokrini sistem, srce, zglobo­vi, kosti, kičma, tetive, žile, vezivno tkivo, mokraćni mehur.

• Zabrinutost - živčani sistem, krv, dvanaestopalačno crevo, gušterača, zglobo­vi, imunološki sistem, želudac, mokraćni mehur, koža, metaboli­zam masti.

• Mazohizam - tanko crevo, živ­čani sistem, krv, endokrini sistem, srce, dvanaestopalačno crevo, gušterača, želu­dac, vezivno tkivo, bubrezi.

• Depresija - tanko crevo, živča­ni sistem, krv, endokrini sistem, srce, gušterača, koštano-zglobni sistem, mišićni sistem, metabolizam masti, mokraćni mehur.

• Rasizam - pluća, živčani sistem, krv, endokrini sistem, srce, gušterača, koštano-zglobni sistem, mok­raćni mehur.

izvor-astrozmaj

12 malo poznatih pravila karme

Šta je karma?

Reč karma je sanskritskog porekla i označava akciju. Ona je ekvivalent Njutnovom zakonu koji kaže “svaka akcija mora imati reakciju”. Kada mislimo, govorimo ili delamo, mi iniciramo silu koja će imati odgovarajuću reakciju. Ova povratna sila može biti modifikovana, promenjena ili sprečena, ali većina ljudi nije u stanju da je neutrališe. Taj zakon uzroka i posledice nije neko kažnjavanje, već postoji zbog učenja i razvoja. Osoba ne može pobeći posledicama svojih dela,  ali će im podleći tek kada uslovi za njegovu patnju potpuno sazre. Ignorisanje ovog zakona ne donosi nikakvu korist. Da bi prestali da se plašite i da bi počeli da razumevate svet karme i reinkarnacije, potrebno je da poznajete i određena karmička pravila.

VELIKI ZAKON

 “Kako si sejao, tako ćeš i žnjati”. Ovo je takođe poznato i kao zakon “Uzroka i posledice”. To znači da šta god pošaljemo u Univerzum, to će nam se i vratiti. Ako želimo sreću, mir, ljubav, prijateljstvo... Onda treba da BUDEMO srećni, miroljubivi, u ljubavi, i dobar prijatelj.

ZAKON KREACIJE

 Život se ne događa sam od sebe, on zahteva naše učešće. Mi smo jedno sa Univerzumom, iznutra i spolja. Šta god nas okružuje govori nam i o našem unutrašnjem stanju. BUDITE svoji, okružite se sa onim što želite da bude prisutno u vašem životu.

ZAKON SKROMNOSTI

 Ono što odbijate da prihvatite, istrajavaće. Ako je ono što vidite neprijatelj, ili neko sa osobinama koje smatrate negativnim, onda vi sami niste fokusirani na viši nivo postojanja.

ZAKON RAZVOJA

 Gde god da odeš, tamo si ti. Da bismo rasli u Duhu, mi smo ti koji moramo da se promenimo, a ne ljudi, okruženje i okolnosti oko nas. Sve što imamo u svom životu smo mi sami, i samo nad sobom treba da ostvarimo kontrolu. Kada promenimo sebe iznutra, tada naše srce i čitav život prate tu promenu.

ZAKON ODGOVORNOSTI

Kada god se pojavi nešto loše u mom životu, tada postoji nešto loše u meni samom. Mi smo odraz onoga što je oko nas, i ono što je oko nas odraz je nas samih. To je univerzalna istina. Moramo postati odgovorni za svoj život.

 ZAKON POVEZANOSTI

Čak i kada nam se čini da je ono što radimo bezvredno, veoma je važno da to uradimo kako treba jer je sve u Univerzumu povezano. Svaki korak vodi ka narednom. Mora se prvo započeti sa nečim da bi se na kraju uradila cela stvar. I prvi i poslednji korak imaju istu važnost, jer su oba potrebna da bi se zadatak obavio. Prošlost – sadašnjost – budućnost, sve je povezano.

ZAKON FOKUSA

Ne možete razmišljati o dve stvari istovremeno. Kada je naš fokus na duhovnim vrednostima, onda nećemo imati niže porive, poput pohlepe ili besa.

ZAKON DAVANJA I GOSTOPRIMSTVA

Ako verujete da je nešto istina, onda ćete povremeno u životu biti pozvani da demonstrirate tu određenu istinu. U tim trenucima ono što smatramo da smo naučili, pokazujemo u praksi.

ZAKON SADA I OVDE

Ukoliko previše gledamo u prošlost, propuštamo da budemo sada i ovde. Stare misli, stari šabloni ponašanja, stari snovi... Sprečavaju nas da imamo nove.


ZAKON PROMENE

Istorija se ponavlja sve dok ne naučimo lekcije koje su nam potrebne da bismo promenili svoj put.

ZAKON STRPLJENJA I NAGRADE

Svaka nagrada zahteva početni trud. Nagrade koje imaju trajno dejstvo zahtevaju strpljenje i stalni trud. Prava radost nastaje kada radimo ono što treba da radimo, i puštamo da nagrada sama dođe u svoje vreme.


ZAKON ZNAČAJA I INSPIRACIJE

Uvek vam se uzvraća ono što ste uneli u nešto. Prava vrednost nečega je direktan rezultat energije i namere koji su uloženi u to. Svaki lični doprinos je istovremeno i doprinos Celini. Dela kojima nedostaje svetlosti nemaju uticaj na Celinu. Dela koja u sebi sadrže ljubav, unose život i inspirišu Celinu.


Izvor:  Bliss Returned and Raven Emry

pretraga sajta

izdvajamo

besplatno na sajtu

BESPLATNO OPŠIRNIJE

KALENDAR DOGAĐAJA

BEOGRAD, NOVI SAD...

oglašavanje seminara, predavanja, tribina, radionica.

Kako postaviti dogadjaj na kalendar?

POLEMIKA NA TEME SAJTA
VIRTUELNE PROMOCIJE

uputstvo za pristup

za ULAZ klikni na sliku

povremeno je potrebna šifra: sokak